Het Voorwoord

 

Beste supporters, 
Beste (voetbal)vrienden, 
Beste sympathisanten, 
 
Intussen weet iedereen dat we volgend jaar (hopelijk tegen de start van het voetbalseizoen 2023-2024) naar de
nieuwe voetbalaccommodatie op Oud Arenberg verhuizen. 
 
Ondanks de financiering van deze nieuwe accommodatie door de gemeente, brengt deze verhuis helaas toch nog
aanzienlijke kosten voor onze club mee. 
 
De keuken dienen we zelf te bekostigen.  
De installatie van bar en toog (ondanks hulp van sponsors) zal nog steeds een aanzienlijke financiële inspanning van
ons vragen. 
Dan spreken we nog niet over het meubilair dat ook dringend aan vervanging toe is. 
 
Om deze kosten mee te helpen dragen, hebben we een actie “SCHIJT JE RIJK” op het getouw gezet waarbij mooie
geldprijzen te winnen zijn.
De hoofdprijs is maar liefst een bedrag van 500,00 EUR !!!
 
De verkoopactie start op zaterdag 29 oktober en de koe wordt gedacht haar werk te doen op KSK SWINGT op
29 april 2023 (dus tot dan kan men KOEpons kopen).
Verdere informatie over deze actie vind je hier op onze website in het document reglement onder de nieuwe
hoofdrubriek “SCHIJT JE RIJK”.
 
KOEpons zijn dus vanaf 29 oktober onder andere in onze kantine verkrijgbaar.
Alvast bedankt om ons te steunen door het aankopen van zoveel mogelijk van deze KOEpons. 
 
Bestuur KSK Kieldrecht

 

Het Reglement

 

DE KAVELS
Het A-terrein van KSK Kieldrecht (65m bij 106m) wordt in kavels van 1,14m² opgedeeld.
In totaal zijn dat er dus 6.000.
Voor de meting van de kavels wordt beroep gedaan op een landmeter.


DE “KOEPONS”
Door het kopen van een koepon heeft u zich met dit algemeen reglement akkoord verklaard.
De KOEpons, genummerd van 1 tot 6.000, worden door de leden van KSK verkocht aan € 2,50 per stuk of
aan €20,00 per 10 stuks.
Elke KOEpon vertegenwoordigt dus 1 kavel.
De kavels kunnen niet zelf gekozen worden en zijn afhankelijk van het aanbod van de verkoper.
De verkoper houdt het deel van de koepon waar naam en telefoonnummer van de koper opgeschreven
worden. In functie van de prijsuitreiking is het belangrijk dat de gegevens van de koper STEEDS
opgeschreven worden.
Deelname is pas geldig na het ontvangen van de aankoopsom, hetzij cash, hetzij via overschrijving op het
rekeningnummer BE47 7509 4519 9080.


DE KOE OP HET PLEIN
Deze actie heeft op zaterdag 29 april 2023 op het A-terrein plaats.
Om 15u00 zal de koe haar opwachting op het “verkavelde” veld maken.
De actie duurt maximaal 2 uur of tot op het moment dat de koe schijt. Indien de koe NIET voor 17u00
schijt, wordt de winnaar door middel van lottrekking ( zie “WAT ALS ) bepaald.


DE WINNENDE VLAAI
Hiervoor wordt het middelpunt van de eerst gelegde VLAAI als oriëntatiepunt genomen (een plassende koe
is dus geen prijs waard). De exacte plaats van de vlaai wordt ter plaatse uitgemeten, om de uiteindelijke
winnaar te kunnen aanduiden. De plaatsaanduiding die wordt bepaald, kan niet betwist worden.


DE WINNAARS
De winnaars zullen door KSK via de KOEpon met de ingevulde gegevens telefonisch op de hoogte gebracht
worden. De prijs dient voor 1 juni 2023 te worden opgehaald. Indien dit niet gebeurt , wordt het bedrag
ten voordele van de jeugdwerking van KSK Kieldrecht geïnvesteerd.

 

DE PRIJZEN (WINNAARS)
De verdeling van het prijzengeld gebeurt volgens volgende verdeelsleutel, waarbij het vak X als vak
genomen wordt waarin het middelpunt van de eerst gelegde vlaai zich bevindt.

De eigenaar van de koepon met het getal overeenstemmend met vak X , het vak waarop zich het
middelpunt van de vlaai bevindt, wint € 500,00.
Eigenaars van een koepon met getal overeenkomend met een vak Y , een vak rechtstreeks grenzend aan
het vak X , winnen elk € 75,00.
Eigenaars van een koepon met getal overeenkomend met een vak Z winnen elk € 50,00.
De winnaars ontvangen hun prijs in overleg met de organisator na de bekendmaking van de uitslag, in cash
en na controle van de echtheid van hun koepondeel en verificatie van hun identiteit.


WAT ALS ?
Indien na het schijten van de koe en het bepalen van de winnende kavels, 1 of meer kavels niet verkocht
blijken, wordt door lottrekking de helft van het bijhorende prijzengeld aan een gelukkige winnaar
toegekend.
Indien binnen de wedstrijdtermijn ( 29 april 17 uur) door de koe geen vlaai gelegd wordt, zullen de
winnende kavels alle per lottrekking bepaald worden. Hierbij zullen eerst de Z- daarna de Y- en uiteindelijk
het X-kavel bepaald worden.


SCHIJT JE RIJK – GEDRAGSREGELS
De organisatie zal erop toezien dat alles eerlijk verloopt
Het is de deelnemers en toeschouwers ten strengste verboden om :
- het veld te betreden;
- voorwerpen op het veld te gooien;
- de koe aan te raken:
- de koe op te jagen of te voederen of
- de gedragingen van de koe op welke manier dan ook te beïnvloeden

 

WE DANKEN U VOOR UW STEUN EN WENSEN U VEEL GELUK EN PLEZIER

de affiche

 

De voorbeeldkoepon